Tin tức

Thông báo: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SABRE VIỆT NAM


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SABRE VIỆT NAM

 

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã được tiến hành ngày 14/5/2019, tại Trụ sở CTCP Sabre Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền và bầu thay thế một số vị trí nhân sự:

 

1. ĐHĐCĐ đã bầu Ông Nguyễn Thượng Thuyết, thay thế cho Ông Vũ Nguyên Khôi tại vị trí thành viên HĐQT.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Ông Lê Hoàng Chính, thay thế cho Bà Trần Thị Thu Hương tại vị trí Kiểm soát viên

 

 

 

Ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2019, HĐQT Công ty đã họp và thống nhất cử Ông Nguyễn Thượng Thuyết làm Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 14/5/2019.

Ban kiểm soát tiến hành lấy ý kiến và thống nhất cử Ông Lê Hoàng Chính vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát.